Üyelik-Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÜYELİK ve MESAFELİ SATIŞ  SÖZLEŞMESİ

1.Taraflar

İşbu üyelik sözleşmesi, Elibelinde İç ve Dış Ticaret Zühal Çağlayan (Kısaca "Elibelinde" veya "site" olarak anılacaktır) ile www.elibelinde.com.tr sitesine üye olurken "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Kullanıcı, Site'ye üye olurken verdiği elektronik onayla, Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Elibelinde: Elibelinde İç ve Dış Ticaret

Üye: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Üretici tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Üye.

Üretici: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Üye’lere yönelik olarak satışa arz eden Üye.

Elibelinde Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Üye’lerin, Üye Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Elibelinde tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar. "Elibelinde", "Portal" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "Elibelinde" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar "Elibelinde" tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından "Üye"lere duyurulur.

"Portal": www.elibelinde.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

 

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Üyelik Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Üye Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Elibelinde tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Elibelinde tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Üye olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Elibelinde tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Siteye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve Elibelinde tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi Elibelinde tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular Site kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi Üyeliğin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

c) Elibelinde her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üye’nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden Üye"nin üyeliğini geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, sitede belirtilen kurallara aykırılık, Üyenin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun Elibelinde bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun Elibelinde tarafından tespit edilmesi veya Elibelinde’nin ticari kararları veya Elibelinde tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda Elibelinde’nin kendi iradesi ile verilecektir.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Üye Hak ve Yükümlülükleri

a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Üye,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Elibelinde'nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Elibelinde'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Üye’lerin  Elibelinde tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üye’lerin  sorumluluğundadır. Üye’lerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’lerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Elibelinde'nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Üye’ler, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Elibelinde, Üye’ler tarafından Elibelinde'ye iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Üye’ler, Elibelinde'nin yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) Elibelinde'nin sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üye’lerin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, Elibelinde ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Elibelinde ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Elibelinde, Üye’lerin Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Üye’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Elibelinde'nin, Elibelinde çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Elibelinde, Üye’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Üye, Elibelinde'nin Site üzerinden gercekleştireceği her türlü kampanya ve cekiliş kapsamında, kampanyalara ve cekişilere katılmaya hak kazanan Üye’lerin, üyelik bilgilerini kampanya ve cekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Elibelinde'den herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.1. "Üye" Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, reklam veren, üretici, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili "ELİBELİNDE"nin herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde ieçrisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, "ELİBELİNDE"nin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.1. Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

a) Alıcı, sergilenen ürüne almak üzere talepte bulunmak suretiyle, ürün açıklaması ile beraber Elibelinde tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

b) Alıcı, Site'de Üretici’ler tarafından satışa arz edilen ürünlerin defolu olup olmaması, Yasaklı Ürünler'den olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orjinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında Elibelinde'nin bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

c) Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Üretici’nin ürünü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Elibelinde'nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Elibelinde'den, satın almaya çalıştığı ürünün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Alıcı 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince Elibelinde'nin, ürünlere ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini Güvenli alışveriş sistemi Hizmeti içerisinde oluşturacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Alıcı, Site'de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde Elibelinde'nin kendisine ait üyelik bilgilerini ve Üretici’nin satışa konu ürüne ilişkin verdiği bilgileri esas alarak düzenlenen ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Elibelinde'nin Hak ve Yükümlülükleri

a) Elibelinde, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üye'lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Üye’ler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Elibelinde, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üye’ler, Elibelinde'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Elibelinde tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Elibelinde tarafından yapılabilir. Elibelinde tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üye’ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’lera aittir.

b) Elibelinde, Site'de yer alan üyelik bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve Site'nin ana sayfasında adı geçen grup şirketleri tarafından oluşturulan internet siteleri ve kendi bünyesindeki Site (www.Elibelinde.com.tr) ile ilgili pazarlama, tanıtım ve iletişim yapmak ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

c) Elibelinde, Site'de sağlanan Hizmet'ler kapsamında Üye’ler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

d) Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Üretici’nin üyeliği, Elibelinde tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

e) Elibelinde, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Üyelik Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Elibelinde tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Elibelinde, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Üye’yi yazılı uyarabilir ve/veya Üye’nin üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

f) Üye’ler ve Elibelinde hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

g) Üye’lerın, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri"  işbu Üyelik Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Üye’lerin "kullanıcı ismi" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üye’lerın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Elibelinde Üyelik Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Üye’den talep edebileceği gibi dilerse Üye’ye önceden haber vermeksizin Üye’nin üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

h) Elibelinde, Site üzerinden yapılan satışlara ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmelerini 3 yıl süre ile saklayacağını ve bu süre içerisinde işbu mesafeli satış sözleşmesini ve ön bilgilendirme formunu Alıcı ve Üretici’nin talebi ile paylaşacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.Elibelinde müşterilerine ait kredi kartı bilgilerini sistemde kayıtlı olarak tutmamaktadır.

ı) Elibelinde tarafından www.elibelinde.com.tr  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

j) Elibelinde üyelerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını Üye’lerinin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Elibelinde, üyenin www.elibelinde.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

 

6. Yasaklı Ürünler

a) Elibelinde tarafından Site'de verilen Hizmet'ler kapsamında, bazı ürünlerin satışa arzı Elibelinde tarafından yasaklanmıştır. Satışa arzı yasaklanan ürünler, aşağıda belirtilmektedir:

b) Yasaklı Ürünler'in Üretici tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun Elibelinde tarafından tespit edilmesi halinde, Elibelinde, ilgili Yasaklı Ürünler'in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürünler'i satışa arz eden Üretici’nin üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Üyelik Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

c) Elibelinde, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte ürün satışlarında), Üretici’ye önceden uyarıda bulunmaksızın, Üretici hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Üye, Yasaklı Ürünler'in satışıyla bağlantılı olarak, Elibelinde ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Elibelinde'yi hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Üretici, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Elibelinde'nin, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üretici, Site'de sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Site'de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış ürünlerin sergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik Üye’lerin gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş ürünleri Site'de satışa sunmaları ve satmaları yasaktır. Elibelinde, gümrük işlemine tabi tutulmamış ürünleri, doğrudan yurtdışı satışı olarak satmak teşebbüsünde bulunan Üye’lerin sergilediği ürünleri, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara listeleme ücreti iadesi yapmaz.

7. Diğer Hükümler

7.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Elibelinde'nin telif haklarına tabi çalışmalar) Elibelinde'ye ait olarak ve/veya Elibelinde tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üye’ler, Elibelinde Hizmet'lerini, Elibelinde bilgilerini ve Elibelinde'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Elibelinde'nin Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Elibelinde’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) Elibelinde'nin, Elibelinde Hizmet'leri, Elibelinde bilgileri, Elibelinde telif haklarına tabi çalışmalar, Elibelinde ticari markaları, Elibelinde ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, aynı ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

7.2. Sözleşme Değişiklikleri

Elibelinde, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Elibelinde, işbu Üye, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Elibelinde için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Elibelinde'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Üye’nin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Elibelinde, Üye’lerinin işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üye’ler, fesih sebebiyle, Elibelinde'nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Yasaklı Ürünler olarak belirtilen ürünlerin Üretici tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun Elibelinde tarafından tespit edilmesi,

b) Üye’nin, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

c) Üye’nin kendisi için oluşturulmuş Üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

d) Üye’nin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması,

8.TESLİMAT SÜRESİ 

Siparişleriniz pazar ve resmi tatil  günleri hariç aynı gün kargoya verilir.Bu günlerde verilen siparişler takip eden ilk iş günü kargoya verilir. Kargo bilgileri verdiğiniz iletişim adresi ( telefon veya e-posta ) aracılığıyla tarafınıza iletilir. Lütfen teslimat adresinizi kontrol ediniz.

9.ÜCRETSİZ KARGO

Kargo ücreti firmamıza aittir. Siparişleriniz PTT KARGO  ile ÜCRETSİZ olarak göndererilir. Ücretsiz kargo yalnızca YURT İÇİ satışlarımız için geçerlidir.Ürünü teslim anında kontrol ediniz. Üründe kargodan kaynaklanan bir sorun tesbit edildiğinde, ürünü kabul etmeyip,  kargo firması yetkilisine tutanak tutturulmalır.

Aşağıdaki linkten ürün kargo takibinizi yapabilirsiniz.

http://www1.ptt.gov.tr/tr/interaktif/kayitliposta_yeniweb221214.php

10.ÜRÜN İADESİ

İade etmek istediğiniz ürünleri, iade formunu doldurarak, siparişi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 (ondört ) gün içerisinde ürünle birlikte geri gönderebilirsiniz. Ürünlerin iade edilebilmesi için iade koşullarına uyması gerekmektedir.Ürünleri orijinal ambalajında gönderiniz.

İade ettiğiniz ürünler iade şartlarına uyduğu takdirde,  geri ödemeleri 2 iş günü içerisinde bankaya yapılacaktır. Süreci bankanızdan takip edebilirsiniz.

İade adresi: Nadir Ağa Sk. Saffet Hanım Apt.  No:16 D:5 GÖZTEPE-İSTANBULYapı Kredi Bankası kredi kartlarına 3 (üç) taksit uygulanmaktadır.

12.KREDİ KARTINA TAKSİTLİ SATIŞLAR

Yalnızca Yapı Kredi Bankası kredi kartlarına 3 (üç) taksit uygulanmaktadır.

Firmamız müşterilerine ait kredi kartı bilgilerini sistemde kayıtlı olarak tutmamaktadır.

13.Kullanıcı, satın almaya onay verirken  verdiği elektronik onayla, Mesafeli Satış  Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.